Üzleti Feltételek

 

A Mitutoyo Hungária Kft. Szállításra és Megrendelésre vonatkozó

Általános Szerződési Feltételei

 

Érvényben: 2012 január 1-től

 

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek az alábbiakra vonatkoznak:

 

1. jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságokra, vagy egyéni vállalkozói minőségben cselekvő személyekre, amikor szerződést kötnek (vállalkozók);

 

2. közjogi értelemben vett jogi személyekre, vagy önálló állami vállalatokra.

 

1. Általános rész

 

1.1.

A Mitutoyo Hungária Kft. (Mitutoyo ) minden szállítása a jelen Általános Szerződési Feltételek, valamint a vonatkozó külön szerződéses megállapodások hatálya alá tartozik, ha van ilyen. Az ügyfél által kikötött általános szerződési feltételek nem tekintendők a szerződés részeként, még a megrendelés elfogadása esetén sem.

A Mitutoyo által benyújtott ajánlatok nem kötelező érvényűek. Elérő megállapodás hiányában a Mitutoyo írásos megrendelés-visszaigazolása szerződésnek minősül.

 

1.2.

A Mitutoyo minden minta, költségbecslés, rajz, valamint hasonló, fizikai és nem fizikai megjelenésű információ tulajdonjogát és szerzői jogát fenntartja akkor is, ha azt elektronikus formában adja meg; ezeket harmadik felek számára tilos hozzáférhetővé tenni. A Mitutoyo vállalja, hogy az Ügyfél által bizalmasnak minősített információt és dokumentációt kizárólag az Ügyfél hozzájárulásával tesz harmadik fél számára hozzáférhetővé.

 

2. Árak és kifizetések

 

2.1.

Eltérő megállapodás hiányában az árak gyári árak, amelyekben benne foglaltatik a gyári berakodás is, de nem foglaltatik benne a csomagolás és a kirakodás. A mindenkori törvényes általános forgalmi adót minden árhoz hozzá kell adni.

Eltérő megállapodás hiányában a szállítás azon teljesítési elemeit, amelyek nem képezik a megállapodás szerinti szállítási feltételek részét, a Mitutoyo mindenkori érvényes árlistája alapján kell teljesíteni.

 

2.2.

A Mitutoyo számlái azok keltétől számított 30 nap után válnak esedékessé és kifizetendővé, mindennemű árcsökkentés nélkül.

A számla keltétől számított 30 nap elteltével az Ügyfél külön felszólítás nélkül is fizetési késedelembe esik.

A késedelmi kamat mértéke a mindenkori alapkamat 8%-al növelt összege, és attól az időponttól kezdve esedékes, amikortól az Ügyfél fizetési késedelembe esik. A kifizetés a Mitutoyo által történő kézhezvételkor, vagy a Mitutoyo bankszámláján történő jóváíráskor minősül teljesítettnek. A fenti rendelkezések nem érintik a tágabb értelembe vett veszteség, vagy kártérítési igény érvényesítését.

A kifizetés kizárólag a Szállítónak közvetlenül, vagy beszedési engedéllyel rendelkező felhatalmazott képviselőjének teljesíthető.

 

2.3.

A fizetési feltételek indokolatlan be nem tartása, vagy más olyan körülmény felmerülése esetén, amely alapos vizsgálat után jogos kétséget kelt az Ügyfél szavahihetősége iránt, a Mitutoyo jogosult a folyamatban lévő megrendelésekkel kapcsolatos minden további munkát leállítani, és/vagy előleget, vagy a még nem teljesített szállítások után objektíve ésszerű kezességet követelni, és a szerződéstől elállni, amennyiben ezt a kezességet nem kapja meg egy méltányos türelmi időszak elteltével.

Ez arra is vonatkozik, ha olyan körülmény jut a Mitutoyo tudomására, amely a szerződéskötéskor fennállt, de amelyről a Szállítónak akkor nem volt tudomása, vagy amelyre a Mitutoyo figyelmét fel kellett volna hívni. Az Ügyfél köteles megtéríteni a Szállító minden olyan kárát, amely a szerződés nem teljesítéséből ered.

A fenti szabályok alkalmazása nem érinti a Mitutoyo egyéb igényérvényesítéséhez való jogát.

 

2.4.

Az Ügyfél csak akkor tarthat vissza kifizetést, vagy számíthatja be ellenkövetelésébe, ha ezek nem vitatottak, vagy ha ezeket bíróság megerősítette, kivéve, ha az ellenkövetelés a Mitutoyo súlyos szerződésszegésén alapul. Az Ügyfél csak akkor gyakorolhatja a visszatartáshoz való jogát, ha és amikor az ellenkövetelés ugyanarra a szerződéses kötelezettségre vonatkozik.

 

3. Szállítási idő, késedelmes szállítás

 

3.1.

A szállítási időt a szerződő felek közötti megállapodás határozza meg. A Mitutoyo akkor tartja be a szállítási határidőket, ha minden üzleti és technikai kérdést a szerződő felek tisztáztak, és az Ügyfél minden kötelezettséggének eleget tett, mint például a kötelező hivatalos tanúsítványok és engedélyek beszerzése, vagy az esedékes kifizetés teljesítése. A kötelezettségek be nem tartása eredményeként a szállítási idő megfelelően módosul. Ez nem érvényes akkor, ha a késedelem a Mitutoyo hibájából történik.

 

3.2.

A szállítási határidő betartása függ a Mitutoyo számára a megrendelés teljesítéséhez szükséges áruk pontos és megfelelő leszállításától. A Mitutoyo amint lehetséges, azonnal értesíti az Ügyfelet, ha a késedelem egyértelművé válik.

 

3.3.

A szállítmány tárgyának a szállítási határidő előtt a Mitutoyo gyárából történő kiszállítása, vagy a szállítási készségről szóló értesítés a szállítási határidő betartását jelenti. Amennyiben végleges befogadás szükséges, a végleges befogadás dátuma, vagy a végleges befogadási készségről szóló értesítés alkalmazandó, kivéve, ha a befogadást jogszerűen elutasítják.

 

3.4.

Ha vis major, munkaügyi viták, vagy más, a Szállítón kívülálló okok miatt a szállítási határidő nem tartható be, a Mitutoyo jogosult a szállítási határidőt az akadály megszűnéséig meghosszabbítani, vagy a szerződés azon részeitől részben, vagy egészben elállni, amelyeket még nem teljesített, feltéve, hogy a Mitutoyo teljesítette a 3.2. pont 2. mondat alatti értesítési kötelezettségét, és beszerzési kockázatot nem vállalt.

A Mitutoyo a lehető leghamarabb értesíti az Ügyfelet az ilyen körülmények bekövetkezésének kezdetéről és végéről.

 

3.5.

Az Ügyfél határidő tűzése nélkül elállhat a szerződéstől, ha a Mitutoyo a kárveszély átszállása előtt a teljes teljesítésre véglegesen képtelennek bizonyul. Továbbá az Ügyfél elállhat a szerződéstől, ha a megrendelés egy részének leszállítása lehetetlenné válik, és az Ügyfél a részleges szállítást jogos érdekei miatt nem tudja elfogadni. Egyéb esetben, az Ügyfél köteles a részleges szállítás szerződéses árát kifizetni. Ugyanez érvényes, ha a Mitutoyo nem tud szállítani. Egyébként a 7.2. pont lép érvénybe.

Az Ügyfél továbbra is köteles kötelezettségeit tiszteletben tartani a fogadás késése miatti teljesítés lehetetlensége, vagy képtelensége esetén, vagy akkor, ha kizárólag, vagy főként az Ügyfél felelős a mögöttes körülményekért.

 

4. A kárveszély átszállása, részleges szállítás

 

4.1.

Amennyiben a Mitutoyo a szállítással és/vagy a fogadással késedelembe esik, vagy a szállítás Szállítón kívülálló okok miatt meghiúsul, a kárveszély a szállítási készség, vagy a végleges befogadási értesítő keltétől számítva száll át az Ügyfélre. A Mitutoyo vállalja, hogy az Ügyfél által megkövetelt biztosítást megköti az utóbbi költségére.  

 

4.2.

Részleges szállítás lehetséges, amennyiben ez az Ügyfél számára ésszerű kereteken belül elfogadható.

 

5. Tulajdonjog fenntartása

 

5.1.

A Mitutoyo minden leszállított berendezés és áru tulajdonjogát mindaddig fenntartja (a továbbiakban együtt: „visszatartott áru”), amíg szerződésből eredő minden követelése kielégítésre kerül.

 

5.2.

Az Ügyfél a visszatartott árut megfelelő módon köteles biztosítani, különösen elveszítés, valamint tűz- és lopáskár ellen. A biztosított visszatartott árukat érintő bármely és összes, egy biztosítási esemény kapcsán felmerülő igény a biztosító felé ezennel átszáll a Szállítóra a visszatartott áru értéke erejéig.

 

5.3.

Szerződésszegés esetén, különösen fizetési késedelemkor, a Mitutoyo jogosult a szerződés előzetes felmondása nélkül a visszatartott áruk bármelyikének, vagy az összesnek a visszaadását követelni; az Ügyfél ebben az esetben köteles az árukat minden további nélkül átengedni. A Mitutoyo a rendes nyitvatartási órákban bármikor beléphet az Ügyfél üzleti területeire annak érdekében, hogy megállapítsa a Mitutoyo által kiszállított árukészlet mértékét. A visszatartott áru visszaszolgáltatása csak akkor minősül szerződésbontásnak, ha a Mitutoyo erről kifejezetten, írásban értesítést küld, vagy ha kötelező érvényű jogszabály ezt az értelmezést írja elő. Az Ügyfél haladéktalanul, írásban értesíti a Szállítót harmadik személyeknek a fenntartott áruval kapcsolatos igényéről, vagy a Mitutoyo részére engedményezett követelésekről.

 

6. Szavatossági igények

 

A Mitutoyo felel a szállítás során bekövetkezett minden anyagkárért, de további igények a 7. cikk szerint nem érvényesíthetők, az alábbiak szerint.

 

6.1.

Minden, a kárkockázat átszállása előtt felmerülő körülmények miatt meghibásodott alkatrészt térítésmentesen meg kell javítani, vagy nem hibás alkatrésszel kell kicserélni, a Mitutoyo belátása szerint.  A hibákról a Szállítót azonnal írásban kell értesíteni. A kicserélt alkatrész a Mitutoyo tulajdonába kerül.

 

6.2.

A Mitutoyo értesítését követően az Ügyfél köteles a Szállítónak annyi időt és lehetőséget biztosítani a javításokhoz és a csere leszállításához, amennyit a Mitutoyo szükségesnek ítél; máskülönben a Mitutoyo mentesül a későbbiekben ebből eredő károk megtérítése alól. Az Ügyfél csak olyan sürgős esetben javíthatja ki a hibát és kérheti a szükséges költségek megtérítését a Szállítótól, amikor a működés biztonsága kerül veszélybe, és/vagy aránytalanul nagy kár fenyeget. Ilyen esetben az Ügyfél a Szállítót köteles azonnal értesíteni.

 

6.3.

Jogos panasz esetén a Mitutoyo a javítással, és/vagy a csere kiszállításával kapcsolatos közvetlen költségek azon részét köteles viselni, amely az alkatrészcserére, és annak kiszállítására vonatkozik. A Mitutoyo köteles a szétszerelés és beszerelés költségeit is viselni, valamint szükség szerint viseli a rendelkezésre állított mérnökök és segítők költségeit, az ő közlekedési költségeikkel együtt, amennyiben ez a Szállítóra nem ró aránytalanul nagy terhet.

 

6.4.

Jogszabályi kereteken belül és a törvény által elismert kivételes eseteket nem érintve az Ügyfél jogosult a szerződéstől elállni, ha a Mitutoyo nem javítja meg, vagy cseréli ki a hibás anyagot ésszerűen meghatározott időn belül. Ha a hiba kismértékű, az Ügyfél csak a szerződéses ár csökkentésére jogosult. Máskülönben a szerződéses ár csökkentése kizárt.

További igények kizárólag az Általános Szerződési Feltételek 7.2 cikke alapján érvényesíthetők.

 

6.5.

Különösen az alábbi esetekben nem történik felelősségvállalás:

nem rendeltetésszerű és helytelen használat, az Ügyfél, vagy harmadik személy általi, megbízásból történt hibás beszerelés; természetes elhasználódás és kopás, hibás, vagy gondatlan kezelés, helytelen karbantartás; nem megfelelő anyagok használata, hibás építési munkák, nem megfelelő építési telek, vegyi, elektrokémiai, vagy elektromos tényezők, feltéve, hogy ezekért nem a Mitutoyo a felelős.

 

6.6.

A Mitutoyo nem felelős a következményekért, ha az Ügyfél, vagy egy harmadik személy rosszul javítja meg a terméket. A fenti rendelkezés alkalmazandó a szállítás tárgyában történt változásokra is, ha ezeket a Mitutoyo előzetes hozzájárulása nélkül hajtják végre.

 

7. A Mitutoyo felelőssége, a felelősség kizárása

 

7.1.

A 6. és 7.2 cikk rendelkezései alkalmazandók, ha a szállítás tárgyát az Ügyfél nem tudja a szerződésben meghatározott módon felhasználni a szerződés megkötése előtt vagy után tett bármely megjegyzés, vagy tanács figyelmen kívül hagyása, vagy rossz betartása miatt, vagy bármely más alsóbb rendű szerződés megszegése miatt, ideértve a szállítás tárgyával kapcsolatos bármilyen üzemeltetési és karbantartási útmutatót, amelyért a Mitutoyo felel. Az Ügyfél egyéb jogokat nem érvényesíthet.

 

7.2.

A Mitutoyo csak az alábbi esetekben felelős a szállításnál bekövetkezett káron kívüli kárért, bármilyen jogi oknál fogva:

a) szándékosság esetén,

b) a tulajdonos/vezetői testületek, vezető állású munkavállalók súlyos gondatlansága esetén,

c) a testi épség és egészség felróható károsítása esetén,

d) a Mitutoyo által rosszhiszeműen elrejtett hiba esetén,

e) a szavatossági kötelezettségek keretein belül,

f) hibás áru esetén, ha és amennyiben a felelősség a magán célra használt tárgyakra vonatkozóan a termékfelelősségről szóló törvény értelmében fennáll.

Amennyiben felróható súlyos szerződéses kötelezettségszegés történt (pl. szerződéses kötelezettségek, amikor is az Ügyfél kötelezően kénytelen a Szállítóra hagyatkozni a jogügyletek jellegének fogva), a Mitutoyo szintén felelősséggel tartozik a nem vezető állású munkavállalók súlyos gondatlanságáért, valamint a kisebb gondatlanságokért, amikor is ez utóbbi esetben a szerződésre jellemző, ésszerű kereteken belül várható kárra korlátozódik.

Minden további igény kizárt.

 

A Mitutoyo és az Ügyfél között létrejött szerződés alapján fizetendő ellenszolgáltatás, illetve a szerződésben meghatározott egyéb előnyök a jelen 7. pontban foglalt felelősségkorlátozásra tekintettel kerültek meghatározásra.

 

8. Elévülés

Az Ügyfél bármely és minden követelése – függetlenül a jogalaptól – 12 hónap után elévül. Az elévülés törvényes ideje alkalmazandó a 7.2 a-d és f pontok szerinti kártérítés esetén. Ezek az építmények hibáira, valamint a szállítás tárgyának hibáira egyaránt alkalmazandók, amelyeket az építményhez a rendes felhasználás szerint használtak fel, és az adott építményben hibát okoztak.

 

9. Exportellenőrzés

A leszállított árut az Ügyféllel kötött megállapodásban szereplő célországban történő tartásra és felhasználásra szánjuk. Ez az Ügyfél által történő további értékesítést (viszonteladást) egyértelműen nem zárja ki.

A szállított áru értékesítése, újraértékesítése, vagy az áruval való ellátás, beleértve a hozzá kapcsolódó technológiát is, nemzeti és/vagy nemzetközi exportellenőrzés, vagy engedélyeztetés alá tartozhat, pl. jellege, és/vagy szándék szerinti felhasználása, és/vagy végső helyszíne miatt.

Ez különösen a katonai, vagy nukleáris technológiai célú árura vonatkozik, valamint az embargó alatt álló országokba, és/vagy „listás” egyéneknek szállított árura.

A megrendelés feladásával az Ügyfél visszaigazolja, hogy amennyiben az árut viszontértékesíti, a vonatkozó exportellenőrzési előírásokat betartja.

Továbbá az Ügyfél visszaigazolja, hogy se közvetve, se közvetlenül nem szállítja az árut embargó alatt álló, valamint olyan országokba, ahol az adott áru ezért importtilalom/korlátozás alá esik.

Az Ügyfél felmenti a Szállítót minden ellene támasztott, a fenti kötelezettségek megszegéséből eredő felróható károkozással kapcsolatos igény alól.

 

10. Használt elektromos eszközök visszavitele, környezetvédelem

 

10.1.

Azon elektromos és elektronikus berendezéseket, amelyeken a „Mitutoyo” mint gyártó szerepel, és amelyeken megtalálható a 264/2004 (IX.23.) Korm. Rendelet 3. számú mellékletében, az elektromos és elektronikus berendezések megjelölésére szolgáló szimbólum (áthúzott kerekes hulladékkonténer képe,), az Ügyfél minden esetben kizárólag a Mitutoyo által engedélyezett magyarországi visszaváltó helyekre jogosult visszavinni, további kezelés, feldolgozás és megsemmisítés céljából.

Ezen eszközök leadása más magyarországi gyűjtőpontokon, különösen lakossági elektromos hulladékok nyilvános gyűjtőpontjain nem engedélyezett. A 10.4 szakasz mutatis mutandis alkalmazandó az olyan ügyfelek részére való szállításokra, amelyek székhelye vagy telephelye Magyarországon kívül található.

 

10.2.

Az Ügyfél köteles tájékozódni a magyar Mitutoyo visszaváltási rendszer részleteiről és általános feltételeiről, valamint a lehetséges visszaváltási helyekről, a http://www.mitutoyo-weee.de honlapon, vagy közvetlenül felveheti a kapcsolatot a magyar Mitutoyo képviselőkkel vagy magyar Mitutoyo kereskedőkkel, amint a 10.1. szakasz szerinti használt elektronikus berendezéseket szállítanak a részére, különösen az adott termék élettartalmának végén.

.

 

10.3.

Az Ügyfél köteles a 10.1. szakasz szerinti használt elektronikus berendezés Magyarországon belüli továbbadása esetén a megrendelőt ugyanilyen módon kötelezni, valamint kioktatni különösen arról, hogy az eszközöket kizárólag a Mitutoyo visszaváltási rendszer keretein belül jogosult visszavinni.

 

10.4.

Amennyiben a használt elektronikus berendezések az azokról való rendelkezés idején a 10.1. szakasz szerint Magyarország területén kívül találhatóak, úgy azokat - a fenti rendelkezésekkel ellentétben - mindig az adott országban, az adott állam jogszabályainak megfelelően kell feldolgozás vagy megsemmisítés végett visszavinni és tilos azokat a magyar Mitutoyo rendszerbe visszavinni.

i.

 

11. Szoftverhasználat, a „Számítógépes programok (szoftverek) használatának engedélyezésére vonatkozó Általános Szerződési Feltételek”

Amennyiben szoftvert is tartalmaz a szerződés szerinti szállítás, a „Mitutoyo Hungarária Kft. Számítógépes programok (szoftverek) használatának engedélyezésére vonatkozó Általános Szerződési Feltételek” is alkalmazandók. Ezeket a www.mitutoyo.hu. weboldalon lehet megtekinteni, illetve onnan letölteni. A Mitutoyo az Ügyfél kérésére erről ingyen példányt ad.

 

 

12. Beszerelés, összeszerelés, a „Mitutoyo Hungária Kft. Munkálatok és Szolgáltatások nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei”

A jelen Általános Szerződési Feltételeken túl a „Mitutoyo Hungária Kft. „Számítógépes programok (szoftverek) használata engedélyezésének Általános Szerződési Feltételei” is alkalmazandók a szerződésben foglalt áruk szállításához kapcsolódó munkálatokra és szolgáltatásokra, különösen a beszerelésre, berendezésre és összeszerelésre. Ezeket a www.mitutoyo.hu. weboldalon lehet megtekinteni, illetve onnan letölteni.

A Mitutoyo az Ügyfél kérésére erről ingyen példányt ad.

 

13. Alkalmazandó jog, joghatóság

Az Ügyfél és a Mitutoyo közötti minden jogviszonyra a Magyar Köztársaság magyarországi lakhellyel/székhellyel rendelkező félre vonatkozó jogszabályai érvényesek.

Az illetékes bíróság a Mitutoyo bejegyzett székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság. A Mitutoyo azonban jogosult az Ügyfelet annak saját székhelyén perelni.

 

14. Az Általános Szerződési Feltételek módosítása, záró rendelkezések, megjegyzés, adatvédelem

 

14.1.

A jelen Általános Szerződési Feltételekben bekövetkezett minden változásról az Ügyfelet írásban kell értesíteni. Amennyiben az Ügyfél a módosítást a megadott határidőn belül írásban nem kifogásolja, úgy kell tekinteni, hogy az Ügyfél Általános Szerződési Feltételeket elfogadta. A változásról szóló értesítésben a Mitutoyo köteles ezen jogkövetkezményre kifejezetten felhívni az Ügyfél figyelmét. Az Ügyfél kifogását a változásról szóló értesítés kézhezvételét követő hat héten belül köteles megküldeni a Mitutoyo részére.

 

14.2.

Amennyiben az Ügyfél ellen csőd- vagy felszámolási eljárás indul, vagy fizetéseit nem visszatartási vagy egyéb joga alapján szünteti be, úgy a Mitutoyo jogosult a szerződéstől bármikor elállni, vagy a megrendelt áru leszállítását az Ügyfél fizetési kötelezettségének előzetes teljesítésétől függővé tenni. Amennyiben a megrendelt áru már leszállításra került, úgy a fenti esetben a vételár azonnal esedékessé válik. A Mitutoyo a fenti esetekben követelheti továbbá a megrendelt áru visszaszállítását és jogosult azt a vételár teljes kiegyenlítéséig visszatartani

 

14.3.

A jelen szerződésből eredő jogainak engedményezésére az Ügyfél kizárólag a Mitutoyo hozzájárulásával jogosult.

 

14.4.

Amennyiben a szerződés valamely jelenlegi vagy jövőbeni rendelkezése egészben vagy részben érvénytelen/semmis vagy végrehajthatatlan, vagy azzá válik, az a szerződés többi rendelkezésének érvényességét nem érinti.

A fenti rendelkezés alkalmazandó akkor is, amennyiben a szerződés megkötését követően tévedés vagy egyes rendelkezések kihagyása állapítható meg. A felek kötelesek az érvénytelen/ semmis/végrehajthatatlan rendelkezést vagy a tévedést/kihagyást olyan érvényes rendelkezéssel helyettesíteni, amely az érvénytelen/semmis/végrehajthatatlan rendelkezés jogi és gazdasági jelentőségének megfelel és összhangban van a szerződés egészével.  A Polgári Törvénykönyv 239. § (1) bekezdése (részleges érvénytelenség) kifejezetten nem alkalmazható.

 

14.5.

A Mitutoyo kifejezetten kijelenti, hogy az Ügyfél személyes adatait, és/vagy személyekhez közvetve kapcsolható adatokat a jelen szerződéses viszony kapcsán tartja nyilván, tárolja, dolgozza fel és használja, és/vagy a Mitutoyo harmadik felet a megrendelés adatainak feldolgozásával kapcsolatban bíz meg azok nyilvántartásával, tárolásával, feldolgozásával és használatával. A Mitutoyo jogosult a fenti adatokat átadni leányvállalatainak és/vagy felhasználni azokat a Mitutoyo különleges ajánlatairól szóló tájékoztatás terjesztésére. A fentiek nem érintik az Ügyfél törvényes, adatok törléséhez, zárolásához, azokról szóló információhoz és azok javításához fűződő jogát.